Members

Seto Ryohei SETO 濑户亮平
PI
Zhiwei Zhiwei LIU 刘志伟
Assistant Researcher
Yujie Yujie JIANG 蒋玉杰
Postdoc
Zhongqiang Zhongqiang XIONG 熊钟强
Postdoc
Boyi Boyi WANG
Ph. D student
Institute of Physics, CAS

Group Alumni

Zhiyuan Zhiyuan ZHAO 赵志远
Postdoc (2020–2022)
Associate Professor, Doi group (2022–)

Collaborators

group photo2